Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TC TER LINDEN

A. Algemeen.

 • De V.Z.W. Ter Linden is een privé club. Het clubhuis is toegankelijk voor iedereen, de tennisterreinen en infrastructuur enkel voor TL leden. De toegang tot het complex is voorbehouden aan haar leden mits voorafgaande betaling van het clublidgeld. Toetreding als clublid tot de V.Z.W. Ter Linden gebeurt na aanvaarding door het bestuur en na betaling van het lidgeld. Dit veronderstelt de kennisname en het akkoord met de doelstellingen van de club, het huishoudelijke reglement en de andere reglementen bij het gebruik van de accommodaties. Derhalve kunnen inbreuken hierop leiden tot sancties die zelfs de uitsluiting voor gevolg kunnen hebben.
 • Het bestuur stelt de gebouwen en de installatie van de club onder bescherming en de volle verantwoordelijkheid van de leden' hun gezin en de genodigden.
 • Noch de club' noch de uitbaters kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van goederen of waarden. Evenmin is het bestuur verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen in of rond het complex' op de parkings of op de toegangswegen.
 • Elk clublid' dat zomertennisgeld betaald heeft' is lid van Tennis Vlaanderen en zodoende verzekerd tegen ongevallen bij het tennissen. Elk ongeval moet zo spoedig mogelijk worden aangegeven bij de secretaris van de club' die dit dan aan de betrokken verzekeringsmaatschappij Ethias zal overmaken.
 • Fietsen' rolschaatsen of dergelijke is niet toegelaten op het terras of op de wegen tussen de terreinen. Alle auto- en motorvoertuigen zijn verboden binnen het complex' uitgezonderd op de brandweg' mits toestemming van het bestuur' met dien verstande dat ze een eventuele interventie bij brand niet hinderen.
  Fietsen en moto's moeten geplaatst worden in de daartoe voorziene fietsstalling aan de inkom van het complex.
  Huisdieren zijn toegelaten maar verplicht aan de leiband
 • Personen' die worden uitgenodigd door een clublid om te tennissen'dienen de door het bestuur voorziene vergoeding te betalen zijnde 5 euro per uur.
 • Het spreekt voor zich dat alle leden en hun eventuele bezoekers te alle tijde de infrastructuur respecteren en steeds handelen als 'goed huisvader'. Eventuele defecten en gebreken dienen onverwijld gemeld aan de uitbaters en/of desbetreffende verantwoordelijke in het bestuur.
 • Het nuttigen van drank en/of voedsel in de cafetaria, kleedkamers of op het terras, dat niet bij de uitbaters is aangekocht, is niet toegelaten.
 • Indien één of meer artikelen niet door één of meerdere clubleden wordt gerespecteerd' behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor om het clublid of de clubleden in kwestie hiervoor op een gepaste manier te sanctioneren.
 • Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. Het aanspreekpunt in geval van ongewenste intimiteiten is Mevr. Leonor Bloemen.
 • Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.
 • Het is niet toegelaten om affiches of posters op te hangen in de club, zonder voorafgaande toestemming van het Bestuur.

B. Outdoortennis.

 • Toegang tot de terreinen vereist de voorafgaande betaling van het clublidgeld en het tennisgeld. Elke laattijdige betaling zal verhoogd worden met de doorrekening van bijkomende administratieve kosten. Flagrante overtredingen kunnen tot toegangsontzegging leiden.
 • Openingsuren --> zie hier op de website.
 • Wanneer er wegens slechte omstandigheden gevaar bestaat voor beschadiging van de terreinen mag er niet worden gespeeld. De terreinen moeten in het belang van alle spelers in optimale toestand worden gehouden. Daartoe zal na elke spelbeurt het terrein geveegd en zo nodig ook worden besproeid.
 • Op de terreinen mag uitsluitend gespeeld worden met tenniskledij en tennisschoenen' dit laatste om de tennisterreinen niet te beschadigen. Personen die dit niet respecteren kunnen door de effectieve leden onmiddellijk van het terrein worden verwijderd. De aanbevolen kleur van de tenniskledij is wit.
 • Het zal steeds een geest van kameraadschap en vriendelijkheid zijn die het bezetten van de terreinen inspireert
  - een vrijstaand veld mag vanzelfsprekend onmiddellijk in gebruik worden genomen (het plaatsen van een tennisraket of sportzak op een vrijstaand veld geeft geen voorrang).
  - een tennisterrein' dat wordt bespeeld' kan door afspraak met de spelers worden gereserveerd.
  - bij drukte is enkel spelen en langer dan één uur spelen niet sportief en dus niet toegestaan.
  - indien een terrein is gereserveerd via het online reserveringssysteem, heeft dit steeds voorrang.
 • Privé tennislessen worden alleen gegeven door lesgevers' die door de club zijn aanvaard en uitsluitend op terrein 8. Indien er geen lessen zijn' is terrein 8 ter beschikking van leden.
 • Het reglement laat aan elk tennisspelend lid toe om driemaal een gastspeler uit te nodigen. Dezelfde gastspeler mag slechts driemaal worden uitgenodigd. Aan de interclubspelers en –speelsters met een klassement gelijk aan 60 punten en hoger, wordt echter toegelaten te trainen met geschikte sparringpartners, waarbij voor hen de hoger genoemde kwantitatieve beperking wegvalt. Het spreekt vanzelf dat bij overbezetting van de terreinen de eigen clubleden voorrang hebben. Gevraagd wordt bij het uitnodigen de nodige reserve en discretie aan de dag te leggen. De gastheer zal zijn gast voorafgaandelijk inlichten over de inhoud en de toepassing van dit reglement, onder andere is tenniskledij en tennisschoenen zeker van toepassing.
 • De twee Somclay-terreinen kunnen in principe het hele jaar door gebruikt worden. Reservatie is niet mogelijk. Tijdens de winterperiode wordt er geen gebruik gemaakt van de verlichting.
 • Activiteiten' georganiseerd door de club genieten altijd voorrang.

C. Indoor Zomertennis

 • De indoorterreinen staan ter beschikking van de leden van de V.Z.W. Ter Linden' die hun clublidgeld en zomertennisgeld voor het lopende seizoen hebben betaald.
  Op de indoorvelden kan worden gespeeld tot 22 uur. Verder spelen is enkel mogelijk mits akkoord van de uitbaters.
 • Absoluut zuivere indoor tennisschoenen met gladde zool zijn verplicht. Outdoor tennisschoenen (ook afgesleten) zijn dus niet toegelaten. Ook hier is de witte tenniskledij aanbevolen.
 • Beperkt reserveren is mogelijk bij de uitbaters vanaf 18 uur voor vrije periodes van de volgende dag.
 • De reserveringen worden door de uitbaters in het dagelijkse register van de indoor genoteerd. Elke periode begint en eindigt op het uur en is beperkt tot één uur. Reserveren door dezelfde spelers voor verschillende periodes van eenzelfde dag is niet toegestaan. Het is vanzelfsprekend dat het niet gebruiken van een reservatie tijdig aan de uitbaters wordt gesignaleerd.
 • Clubtornooien' jeugdtrainingen en activiteiten georganiseerd door de club' hebben voorrang op particuliere reserveringen.
 • Interclubwedstrijden "thuis" kunnen in geval van slecht weer indoor worden gespeeld. Ook uitgestelde wedstrijden en/of wedstrijden op "verplaatsing" kunnen indoor worden gespeeld' in overleg met de interclubleider. In beide gevallen vervallen alle reeds genoteerde reserveringen.
 • Bij onbespeelbaarheid van de buitenterreinen' wordt de speeltijd tot één uur beperkt.

D. Indoortennis winterperiode

 • Tijdens de winterperiode worden de indoorvelden ter beschikking gesteld tegen een door het bestuur vastgesteld tarief voor een terrein/uur en voor een jaarlijks te bepalen periode. Voorschot en saldo van het abonnementsgeld moeten worden betaald zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. Elke laattijdige betaling zal verhoogd worden met de doorrekening van bijkomende administratieve kosten. Flagrante overtredingen kunnen tot toegangsontzegging leiden.
 • Absoluut zuivere indoor tennisschoenen met gladde zool zijn verplicht. Outdoor tennisschoenen (ook afgesleten) zijn dus niet toegelaten. Tenniskledij is verplicht.
 • Vervanguren of terugbetalingen bij afwezigheid' voor welke reden ook' worden niet gegeven' met uitzondering van bepaalde feestdagen zoals Kerstmis en Nieuwjaar wanneer de club gesloten is.
 • Vrije uren.
  Beperkt reserveren is enkel mogelijk door de zomertennisleden tegen onmiddellijke betaling van een vastgesteld bedrag via de app van ternnisvlaanderen
  Niet-zomerleden die indoor willen tennissen kunnen een terrein reserveren tegen onmiddellijke betaling van een vastgesteld bedrag via de app van tennisvlaanderen.
 • Privé tennislessen worden alleen gegeven door lesgevers die door de club zijn aanvaard.
 • Indien er geen jeugdlessen worden gegeven tijdens de vakantieperiode' zijn deze terreinen beschikbaar voor de jeugd. De lesnemers hebben voorrang op de andere jeugd jonger dan 18 jaar. Twee jongeren' jonger dan 14 jaar' mogen vergezeld worden door één volwassene.